Här står projektet i dag

För att få öppna Nenningesund måste föreningen ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar därför med att sammanställa en ansökan där vi ska visa att projektet inte är skadligt för miljö och människor och hur vi över tid ska underhålla och kontrollera sundet. Innan vi lämnar in denna ansökan vill vi dock ha svar på två avgörande frågor som vi nu arbetar intensivt med.

Det handlar dels om att skaffa oss en bild om hur vi kan finansiera projekt och dels få klarhet i om Trafikverket är villigt att starta ett projekt för att bygga om Rådmansö med en trumma där sundet kan passera.

Som ett första led i finansieringsfrågan håller vi nu på att samla in underlag om vad sundet kan komma att kosta. Vi blev varse att prisbilden är högre än vad vi hittills uppskattat efter den geotekniska undersökning som vi genomförde hösten/vintern 2019. Den visade att marken där sundet ska gå består av så lösa massor att kanterna måste stöttas, vilket såklart gör att kostnaderna ökar.

Undersökningen kunde vi genomföra tack vare ett stort bidrag på 350 000 kronor från Eu-programmet Leader Stockholmsbygd. Detta blev ett avgörande steg för hela vårt projekt. Den geotekniska undersökningen är ett första viktigt underlag för att vi ska kunna göra en projekteringsplan för hur vi kan konstruera sundet. Här kan ni läsa mer om undersökningen och vårt Leader-projekt: Ett avgörande bidrag

För att få en så klar bild som möjligt av hur vi ska konstruera sundet har vi kontaktat ett antal experter och ska prata med ytterligare några. Parallellt undersöker vi vilka EU-bidrag som kan vara aktuella att ansöka om och vi undersöker vilka andra möjligheter till finansiering.

Den andra utmaningen handlar om att Trafikverket har en avgörande roll. Det är i princip upp till dem att avgöra om sundet är viktigt/till nytta för allmänheten eller ej, och att därefter besluta om de tillsammans med föreningen kan genomföra ett sk samfinansierat projekt. Benämningen är något missvisande – vi kommer att få stå för samtliga kostnader.

Och det är endast Trafikverket som kan bygga om Rådmansövägen där sundet ska passera – även om vi står för hela kostnaden. Även om ex Norrtälje kommun fullt ut stöttar projektet så gör verket alltså en egen bedömning om sundet är bra och om de kan avvara resurser. Föreningen ska nu skicka in ett underlag där vi hoppas kunna övertyga dem om den stora nytta som sundet har och allt det stöd projektet har.

Styrelsen bedömer att vi måste ha svar på båda dessa två frågor innan vi kan lämna in en ansökan om tillstånd till Mark- och miljödomstolen, eftersom de är avgörande för att vi ska kunna öppna sundet. Vi har därför nu fokus på dem, även om vi i mån av tid även jobbar vidare med nedanstående frågor som vi också behöver ha på plats innan vi lämnar in en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.

  • Ta fram en projekteringsplan med den geotekniska undersökning vi genomfört som grund.
  • Komplettera den miljökonsekvensbeskrivning vi redan gjort (vi behöver bl a utreda strömningsförutsättningarna mellan vikarna ytterligare)
  • Uppdatera rådighetsavtal med berörda markägare
  • Fler samråd med direkt berörda och myndigheter
  • Konstruera en lösning för huvudmannaskapet för sundet