Här står projektet i dag

För att få öppna Nenningesund måste föreningen ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar därför med att sammanställa en ansökan där vi ska visa att projektet inte är skadligt för miljö och människor och hur vi över tid ska underhålla och kontrollera sundet.

I nuläget har vi  en tydlig att göra-lista som ser ut så här:

  • Genomföra en geoteknisk undersökning (denna ger svar på hur vi ska konstruera sundet och var vi kan lägga upp muddermassor)
  • Komplettera den miljökonsekvensbeskrivning vi redan gjort (vi behöver bl a ta fler prover för att undersöka vad muddermassorna består av, samt utreda strömningsförutsättningarna mellan vikarna ytterligare)
  • Fler samråd med direkt berörda och myndigheter
  • Konstruera en lösning för huvudmannaskapet för sundet

I december 2017 fick vi besked att Leader Stockholmsbygd bifallit vår ansökan på 350 000 kronor för att genomföra den geotekniska undersökningen. Denna ansökan ska nu godkännas av Jordbruksverket, men vi hoppas kunna komma igång med undersökningen före hösten.

Parallellt diskuterar vi huvudmannaskapet med Norrtälje kommun. Föreningens ambition är att få med sig kommunen på en gemensam lösning för detta. Vi fokuserar också på att söka stöd hos lokala företag. Vi ser nyttan sundet kommer att ha för dem och att deras stöd och engagemang ger vårt projekt en stor tyngd. Fler medlemmar är också ett ständigt mål. Förra året ökade antalet med 40 procent och vi ser hur intresset växer stadigt.

Vårt mål är att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen hösten 2018/våren 2019. Processen där tar sedan förmodligen minst ett och ett halvt år. Nästa utmaning är att få finansieringen för själva genomförandet på plats. Vi räknar med att projektet kostar runt 35 miljoner kronor och kommer bla söka EU-medel.