Här står projektet i dag

För att få öppna Nenningesund måste den aktuella huvudmannen ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen. I en ansökan till domstolen ska vi visa att projektet inte är skadligt för miljö och människor, hur sundet ska konstrueras och hur det ska underhållas över tid. Styrelsens huvudsakliga arbete har därför hittills främst gått ut på att samla in underlag till denna ansökan. Men vi har några avgörande utmaningar att hitta lösningar på innan en ansökan kan lämnas in. Den främsta gäller vem som de facto ska vara huvudman för sundet.

Vår idé har hittills varit att försöka få med Norrtälje kommun på ett huvudmannaskap, tillsammans med föreningen och lokala företagare.  I februari 2021 skickade styrelsen därför in en hemställan till kommunen där vi bad dem utreda om de kunde vara del i ett sådant delat huvudmannaskap. Kommunen tillsatte en arbetsgrupp som arbetade under våren och hösten och som i november gav oss beskedet att de avråder politikerna från att delta. Frågan behandlades sedan i den så kallade kommunalrådsberedningen, som är ett förberedande möte där de styrande partierna (m, c, kd) deltar, och  politikerna valde att följa arbetsgruppens råd.

Argumenten bakom avslaget som arbetsgruppen formulerat är att man menar att projektet inte har ett tillräckligt stort allmänintresse och därmed omfattas verksamheten inte av kommunallagens uppdrag. Man menar också att det strider mot den så kallade likvärdighetsprincipen som innebär att kommunen inte kan gynna några enskilda framför andra. Man säger också att projektet skulle kunna bli prejudicerande – och att kommunen skulle kunna  tvingas ingå i andra huvudmannaskap.

Styrelsen ifrågasätter argumenten

Styrelsen menar att denna argumentation går att ifrågasätta på alla punkter. Men vi inser också att vi måste undersöka alternativa lösningar på frågan, eller att få med oss starka intressenter som kan hjälpa oss att trots allt få med kommunen.

Här  kan ni läsa kommunens  svar på vår hemställan i sin helhet. Och här hittar ni  hur vi i styrelsen ser på detta svar i detalj.

Inför valet skickat vi också ut en mejlförfrågan till samtliga partier där vi frågar om de kan tänka sig att tillsätta en ny utredning. S, V Och L är mest positiva – de styrande partierna har inte svarat. Här kan ni läsa alla svar.

Nu fokuserar styrelsen istället på att ta kontakt med lokala företagare för att se om vi kan hitta några partners som vi kan samarbeta med.

Utöver huvudmannaskapet måste vi också få Trafikverket att gå med på att bygga om Rådmansövägen där sundet ska passera. Det ligger helt i deras händer att bestämma detta och vi bedömer att det kommer att krävas en god argumentation och en stark opinion och även här hjälp från kommunen för att övertyga dem. Ur deras perspektiv finns det en fungerande väglösning och vi måste visa på ett stort allmännyttigt värde för att få tillgång till deras resurser.

Vi har svar på många frågor

Samtidigt har vi kommit vidare i flera andra viktiga frågor. Vi har en god bild av kostnaderna för projektet, bl a för att vi låtit göra en skiss och kostnadsberäkning för en trumma under vägen. Vi har också sammanställt fakta om en ny muddringsteknik som kan vara aktuell för projektet, och vi kan visa att det sannolikt går att hitta externa finansieringsvägar – som ex olika EU-bidrag. Detta och alla andra underlag vi sammanställt under åren för en ansökan och för att få grepp om omfattning och utförande har vi samlat på denna landningssida här på sajten.

En glädjande nyhet är också att nya beräkningar visar att vattenutbytet mellan de intilliggande vikarna blir större än vi hittills trott, med ett öppet sund. Det innebär att syresättningen kommer att öka och den döende viken Öjaren, som vi vill muddra helt, får en bättre vattenomsättning. Att rädda döende havsvikar är ett EU-direktiv som Norrtälje kommun ska uppfylla.

Sedan tidigare har vi också genomfört en geoteknisk undersökning av marken där sundet har gått. Undersökningen kunde vi genomföra tack vare ett stort bidrag på 350 000 kronor från EU-programmet Leader Stockholmsbygd. Detta blev ett avgörande steg för hela vårt projekt. Den geotekniska undersökningen är ett första viktigt underlag för att vi ska kunna göra en projekteringsplan för hur vi kan konstruera sundet. Här kan ni läsa mer om undersökningen och vårt Leader-projekt: Ett avgörande bidrag