Här står projektet i dag

För att få öppna Nenningesund måste föreningen ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar därför med att sammanställa en ansökan där vi ska visa att projektet inte är skadligt för miljö och människor och hur vi över tid ska underhålla och kontrollera sundet.

I nuläget har vi  en tydlig att göra-lista som ser ut så här:

  • Ta fram en projekteringsplan med den geotekniska undersökning vi genomfört som grund.
  • Komplettera den miljökonsekvensbeskrivning vi redan gjort (vi behöver bl a ta fler prover för att undersöka vad muddermassorna består av, samt utreda strömningsförutsättningarna mellan vikarna ytterligare)
  • Fler samråd med direkt berörda och myndigheter
  • Konstruera en lösning för huvudmannaskapet för sundet

I våras fick vi slutgiltigt besked om att vi fick ett anslag från Leader Stockholmsbygd  på 350 000 kronor för att genomföra en geoteknisk undersökningen. Och nu i oktober har vi haft teknikföretaget Bjerking på plats i området för att genomföra denna. Undersökningen ska bl a  ge svar på hur vi ska konstruera sundet och var vi kan lägga upp muddermassor. Sammantaget har Bjerking tagit prov på nio olika ställen där sundet ska gå. Efter avslutad undersökning ska resultatet nu analyseras och vi kan sedan få en rapport, förmodligen i senare delen av december.

Parallellt jobbar vi med viktiga frågan om huvudmannaskapet. Föreningens ambition är att få med sig kommunen på en gemensam lösning för detta, tillsammans med lokala företagare. Vi ser nyttan sundet kommer att ha för dem och att deras stöd och engagemang ger vårt projekt en stor tyngd. Fler medlemmar är också ett ständigt mål. Förra året ökade antalet med 40 procent och vi ser hur intresset växer stadigt.

Vårt mål är att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen unders 2019. Processen där tar sedan förmodligen minst ett och ett halvt år. Nästa utmaning är att få finansieringen för själva genomförandet på plats. Till detta  kommer vi bl a att söka EU-medel.