Här står projektet i dag

För att få öppna Nenningesund måste föreningen ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar därför med att sammanställa en ansökan där vi ska visa att projektet inte är skadligt för miljö och människor och hur vi över tid ska underhålla och kontrollera sundet. När vi går in i 2019 har dock två utmaningar blivit tydliga, som vi måste utreda innan vi kan lämna in ansökan till domstolen.

Det handlar dels om att får en tydligare bild av vad totalkostnaden för sundet blir  och hur vi kan finansiera det. Detta har aktualiserats eftersom den geotekniska undersökningen vi genomförde i höstas visar att marken där sundet ska gå består av så lösa massor att kanterna måste stöttas. Detta innebär att genomförandet at sundet blir dyrare än vad vi hittills uppskattat. Därför kommer vi nu att dels ta hjälp av experter för att få en bra uppfattning om kostnaderna och dels ta kontakt med EU-konsulter för att se hur vi kan finansiera projektet.

Den andra utmaningen handlar om att Trafikverket har en mer avgörande roll än vi hittills förstått och att det i princip är upp till dem att avgöra om sundet är viktigt för allmänheten eller ej. Efter ett möte med dem före jul blev vi på det klara med att endast de kan bygga om Rådmansövägen där sundet ska passera – även om vi står för hela kostnaden. Och även om ex Norrtälje kommun fullt ut stöttar projektet så gör de en egen bedömning om sundet är bra och om de kan avvara resurser. Vår plan nu är att visa på den stora nytta som sundet har och allt det stöd projektet har.

Dessa två frågor ska vi i styrelsen nu lägga alla kraft på. Därefter ska vi bl a jobba vidare med nedanstående frågor som vi också behöver ha på plats innan vi lämnar in en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.

  • Ta fram en projekteringsplan med den geotekniska undersökning vi genomfört som grund.
  • Komplettera den miljökonsekvensbeskrivning vi redan gjort (vi behöver bl a utreda strömningsförutsättningarna mellan vikarna ytterligare)
  • Uppdatera rådighetsavtal med berörda markägare
  • Fler samråd med direkt berörda och myndigheter
  • Konstruera en lösning för huvudmannaskapet för sundet