Så tycker politikerna om Nenningesund

S, L och V är de partier i Norrtälje som är mest positivt inställda till Nenningesund när de svarar på en mejlfråga om projektet som styrelsen skickat till samtliga partier i kommunen.

Inför valet i höst skickade vi i juni ett mejl till samtliga partier i kommunen där vi frågar om de är beredda att tillsätta en ny utredning för att se hur kommunen kan medverka i en ansökan om att få tillstånd att öppna sundet till Mark- och miljödomstolen. Syftet med frågan är att inför valet i höst sprida de olika partiernas inställning till alla er som stöttar projektet och som följer vårt arbete.

I mejlet förklarar vi att vi inte tycker att vi fått ett solitt svar på den hemställan vi skickade in i februari förra året. Där bad vi kommunen utreda om den kunde vara del i ett huvudmannaskap för sundet, något som vi anser är en viktigt för att få igenom ett tillstånd att öppna sundet i Mark- och miljödomstolen. Ni som följer oss vet att vi fick avslag på detta, men med argument som vi anser inte håller. Styrelsens intryck är att den arbetsgrupp som tillsattes letat efter argument för att säga nej i stället för att se konstruktivt på frågan, och att huvudskälet man angett – att kommunen inte kan vara dela av huvudmannaskapet för att det strider mot kommunallagen – går att motbevisa.

Här hittar ni kommunens svar – och får vår syn på det i detalj.

Ett annat skäl till att vi kontaktat samtliga partier är att alla inte varit med i processen. Beslutet att avslå vår hemställan, fattades i den så kallade Kommunalrådsberedningen, som är ett förberedande möte för de styrande partierna m, c, l och kd. Frågan kom alltså aldrig upp på den egentliga politiska agendan. Extra synd tycker vi i styrelsen eftersom samtliga partier i grund och botten är positiva till att öppna Nenningesund. I rådande läge har det styrande partierna som sa nej heller ingen egen majoritet. Hur det ser ut efter valet är ju en helt öppen fråga.

Ingen av de styrande partierna m, c eller kd har svarat på vår mejlfråga, trots att vi påmint dem. Det har dock oppositionen samt liberalerna gjort. Så här svarar de:

 

Socialdemokraterna

Socialdemokraternas företrädare Ulrika Falk, levererar det mest konkreta svaret. S har under årens lopp hela tiden varit positiv till projektet och Ulrika ser liksom vi, att kommunen är en viktig part för projektet. Hon svarar så här på vår fråga:
”Socialdemokraterna har inte ändrat uppfattning. Vi ser fortfarande positivt på att öppna sundet, och vill ta tillvara på det arbete som lagts ner hittills. Vi anser att vi tillsammans, kommunen och föreningen, bör fortsätta söka möjligheter för finansiering av arbetet med att öppna sundet.”

Även om Ulrika inte uttalat säger att de är beredda att tillsätta en ny utredning för att se på huvudmannaskapet, är detta en öppning för fortsatta diskussioner.

 

 

Liberalerna

Liberalerna är mycket positiva. Robert Beronius säger så här om att utreda huvudmannaskapet:

”Jag skulle gärna lova detta, men det är inget vi har med i vårt valmanifest och därför ingenting jag kan lova. Går det att lösa finansieringen så att kommunen inte behöver stå för hela investeringen är vi dock självklart positiva till att hitta en lösning.”

Här kan vi påpeka att vi aldrig menat att kommunen ska stå för kostnaderna – vi har låtit göra en första utredning som visar att det skulle vara möjligt att hitta andra medel, ex via olika EU-program.

 

Vänsterpartiet

V går ett steg längre:

”Vänsterpartiet Norrtälje är definitivt villiga att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att ansöka om tillstånd att öppna Nenningesund, skriver Ola Nordstrand.

 

Miljöpartiet

Miljöpartiet är mer avvaktande och menar att de behöver rådgöra mer med sakkunniga tjänstemän innan de kan ta ställning. Värt att återigen notera är då att vår hemställan – och tillhörande utredning – bara har varit uppe bland de styrande politikerna. Camilla Rydstrand, mp, svarar så här på vår fråga:

”Vi har tagit del av er information. Frågan är komplex, och av en karaktär som kräver betydligt mer sakkunskap än hos de flesta kommunpolitiker. Vi känner därför att vi inte kan ta ställning i nuläget utan skulle vara beroende av att rådgöra med sakkunniga tjänstepersoner. Vi har i nuläget enbart fritidspolitiker och därför inte alltid tillräckliga resurser för att gå in i detalj i enskilda sakfrågor.”

Vi håller med – frågan är komplex. Vi har själva ägnat mycket tid att reda ut vad som krävs och vilka effekter ett sund skulle få. Allt material vi har tagit fram i dessa utredningar har vi delat med dem vi mejlat – där finns bl a en miljökonsekvensbeskrivning som visar att projektet inte skulle påverkar miljön negativt. Underlaget har vi självklart också delat vi med arbetsgruppen som utredde frågan efter vår hemställan.

 

SD tycker också de om projektet men menar att ett huvudmannaskap medför risker för kommunen. I styrelsen menar vi ju dock att vi visat att det inte finns några stora sådana. Så här svarar SD:s Andrea Kronvall:

”Vi tycker ert projekt/idé är kanon, men att kommunen ska ta på sig huvudmannaskapet kommer med en del risker. Om detta skulle gå att lösa är vi dock givetvis för att det ska göras, då vi som sagt i grunden gillar idén.”

 

Roslagens oberoende parti

ROOP är också positiva men gruppledare Yvonne Svensson skriver så här:

”Vi skulle mycket väl kunna tänka oss att öppna Nenningesund, men det finns tyvärr ingen majoritet för att göra det i dagsläget.”

Styrelsen ställer sig något frågande till denna slutsats eftersom frågan aldrig varit uppe för alla partier att ta ställning till. Vi har heller i dagsläget inte fått något svar på den förfrågan om förtydligande vi skickat till Yvonne.

 

Vi vet också, efter samtal, att även de styrande partierna tycker att ett öppet sund skulle gynna Norrtälje. Men vi anser att de hittills inte tagit sig an vår fråga på ett konstruktivt sätt.

Skälet till att vi är angelägna om att få med kommunen på ett huvudmannaskap är att vi tror att det är det säkraste sättet att få ett tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Kommunen är en bestående, stark och pålitlig aktör som kan garantera långsiktighet – och det behövs för ett starkt huvudmannaskap. Tillsammans med föreningen och lokala företag kan man skapa en huvudman som också ser till att sundet kommer till bäst nytta för kommunen. Vi har också i våra utredningar visat att ansvaret för sundet, över tid, varken innebär stora kostnader eller höga risker.