Kommunen säger nej till huvudmannaskap

Styrelsen har fått nej på sin hemställan om att Norrtälje kommun ska vara del i ett huvudmannaskap för projektet att öppna Nenningesund. Men vi har en fortsatt dialog med samtliga politiska partier i kommunen och ska även undersöka om det finns några alternativa lösningar för huvudmannaskapet.

En arbetsgrupp i kommunen har sedan tidigt 2021 utrett frågan och på ett möte i november rekommenderade gruppen de styrande partierna i den så kallade kommunalrådsberedningen att avvisa hemställan, vilket de instämde i. Kommunalrådsberedningen är dock inget formellt beslutande organ, utan ett förberedande möte för den allians som styr Norrtälje och svaret vi fått är undertecknat av arbetsgruppens ledare. Detta innebär att frågan inte har diskuterats av alla partier i kommunen och heller inte tagits upp i kommunstyrelsen dit vi ställde vår hemställan.

Därför har vi i styrelsen för Nenningesund tagit kontakt även med övriga partier i kommunen för att informera om läget och för att höra hur de i nuläget ställer sig till projektet. Det är extra intressant med tanke på att alliansen inte har egen majoritet.

Det som är både tydligt och absurt efter dessa möten är att samtliga politiska företrädare vi varit i kontakt med är positiva till projektet och ser vilken nytta det skulle göra för kommunen. Och det gäller även de i alliansen som nu sagt nej till hemställan. Vi kan inte tolka det negativa svaret annat än som en klassisk riskminimering där man i stora delar bortsett från flera av de utredningar som styrelsen lämnat som underlag och valt att tolka kommunens uppdrag väldigt snävt.

Nedan listar vi de huvudsakliga argumenten för att kommunen inte ska ingå i ett huvudmannaskap i svaret vi fått. I punkterna under har vi noterat våra främsta synpunkter på dessa.

 1. Projektet är ett långsiktigt åtagande som inte är förenligt med kommunens uppdrag Här slås det fast att projektet inte har något större allmänintresse och att det kommer att innebära stora investeringar för kommunen.
 • Att Nenningesund inte skulle vara av allmänintresse instämmer så klart inte styrelsen (och alla som stöttar projektet) i. Alla skäl vi listat för ett öppnande talar emot detta.
 • Vi visar i vår dokumentation som vi delat med arbetsgruppen att finansiering går att hitta – och om det inte lyckas efter ett ja i domstolen, då har man inget projekt. Kommunen ska oavsett inte stå för kostnaderna.
 • Vi visar också i vår dokumentation att risken för stora framtida kostnader och underhåll är liten.
   
 1. Kommunen får inte ge stöd till någon/något utan rättslig grund. I denna punkt hävdar man att det är ett individuellt riktat stöd.
 • Vi har inte bara ett stort antal medlemmar, ännu fler namnunderskrifter och stort stöd från lokala näringslivet.
 • Att vi är en förening som driver projekt är en praktisk lösning. Här antyder man att det är endast föreningen i sig som gynnas av projektet – tolkningen av individuellt blir märklig.
 1. Likställighetsprincipen. Här menar man att ett ja skulle öppna för en våg av andra liknande projekt som kommunen då skulle bli tvungen att ta ställning till.
 • Detta framstår som att kommunen frånsäger sig sin makt/förmåga att prioritera. Vi tänker att det är väl vad politik handlar om. Om politikerna ser de stora vinsterna och fördelen för kommunen med sundet så kan man välja att prioritera just detta – oaktat att initiativet kommer från en ideell förening. Här kan ni läsa svaret från kommunen i sin helhet .

Det vi i styrelsen nu ska göra är sondera möjligheterna att driva frågan vidare så att alla politiska partier kan få ta ställning.  Vi är samtidigt medvetna om att det är svårt även för övriga partier att gå emot tjänstemännens rekommendation, och att det enklaste beslutet för alla är att säga nej. Men vi tycker att det är värt att se om vi kan driva frågan ett varv till.

Kommunen är avgörande

Det var i februari 2021 som styrelsen skickade in hemställan efter att vi haft en dialog med både tjänstemän och de styrande politikerna. Utgångspunkten för hemställan är att vi helt enkelt inte tror att vi kan få igenom en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att öppna sundet utan kommunens deltagande och att kommunens engagemang är avgörande för hela genomförandet. Styrelsens bedömning är därmed att projektet står och faller med detta. Vi har under årens lopp utrett merparten av alla andra frågor som domstolen kräver svar på i en ansökan och nått en punkt där vi inte kommer vidare utan att frågan om huvudmannaskapet är löst. Huvudmannen är den som ansöker om tillstånd hos domstolen och ska kunna garantera både genomförande och en långsiktig drift. Styrelsens förslag har varit att skapa ett delat huvudmannaskap där föreningen, kommunen och intresserade företag skulle ingå.

Inför att kommunens arbetsgrupp skulle inleda sitt arbete med att utreda frågan sammanställde och delade styrelsen allt det underlag vi hittills samlat in. Underlaget har vi tagit fram inför ansökan till domstolen.  Det omfattar bland annat en utredning om hur man kan finansiera projektet utan att belasta kommunen och det visar att riskerna på sikt är väldigt små. Vi har också tagit fram en skiss för passagen under Rådmansövägen och vi har genomfört en miljökonsekvensbeskrivning. Här finns hela underlaget.

Vi vill också vara tydliga med att kommunens arbetsgrupp och de styrande politikerna poängterat att de gärna stöttar projektet på andra vis, exempelvis med sin expertis. Det är vi självklart tacksamma för, men vår bedömning är att det inte räcker.

Uttömmer alla möjligheter

Vi ska ändå göra ytterligare ett försök att se om det finns alternativa lösningar för huvudmannaskapet, för att uttömma alla möjligheter. En första workshop är inplanerad om detta i januari och vår ambition är att vi har ett svar på om vi fortsatt ser att projektet har en framtid eller inte till kommande årsmöte som ska hållas före juni månads utgång 2022.

Det är viktigt för oss i styrelsen att ge besked om detta. Frågan om att öppna Nenningesund har drivits i många år i många olika konstellationer. Och vi i denna styrelsen vill bara fortsätta driva projektet om vi ser att det är realistiskt. Det var ett  viktigt skäl till att vi  hemställde frågan om huvudmannaskapet till kommunen.

Nu tar vi ett sista krafttag för att få svar på om sundet kan komma att öppnas.

Här kan ni läsa det fullständiga svaret från kommunen.

Svar från Norrtälje kommun