Vi behöver stötta sundet

Marken där sundet ska gå är mycket lös. Det visar resultaten av den geotekniska undersökningen. Det innebär att sundets kanter kommer att behöva stöttas på något vis. Undersökningen visar också att avståndet nedåt till fast mark är endast 2,5 -3 meter och att det inte finns några höga halter av miljöfarliga ämnen i marken.

På vårt senaste styrelsemöte i november fick vi besök av Teddy Johansson från teknikkonsultföretaget Bjerking som berättade om resultatet från undersökningen och hur den genomförts. Bjerking har genomfört sex provtagningar av hållfastheten, i och strax utan för själva ”fåran”, på tre olika ställen längs sträckningen. Dessa visar vilken bärighet marken har – dvs hur mycket belastningen den kan hålla för.

För projektet Nenningesund är denna information viktig ur två aspekter – dels hur kanterna på sundet skulle bete sig men också för att veta hur mycket belastning marken vid sidan om skulle klara när vi lägger upp de massor vi gräver ut.

Resultatet visar att leran är mycket lös och detta betyder att det blir svårt att få till stabila kanter på sundet, av massan i sig, oavsett vilken lutning man har. Vad man då får göra att stötta kanterna. Teddy och hans kollegor hade mycket övergripande redan funderat över hur detta skulle kunna lösas.

Flera tänkbara metoder
Spontning är en klassisk metod där man helt enkelt ”bygger in” kanterna.  Men ett annat sätt kan vara att bygga ”vägar” av sprängsten på sidan av sundet som sjunker ned och bilda stabila kanter, samtidigt som man kan använda dessa som transportvägar. Med denna metod skulle det heller inte vara några problem att lägga upp massor vid sidorna, eftersom de håller dem på plats och dessutom skulle kunna fungera som en slags dränering av dem, när de rinner av.

Detta är så klart bara första spekulationer och tankar – men de visar på att det kan finnas olika lösningar för att konstruera ett sund med de nya förutsättningarna.

Styrelsen ska nu undersöka närmare vilka alternativ som finns och vad detta innebär för kostnaden för projektet. Att det kommer att betyda att projektet blir mer omfattande än vad vi hittills trott står dock klart redan nu.

Det finns också flera goda nyheter i resultatet. Dels visar undersökningen att avståndet till fast mark är relativt litet – mellan 2,5 och 3 meter. Och dels visar de två miljöutredningar Bjerking också genomförde när de var på plats att det inte finns några höga halter av farliga ämnen i jorden. Bjerking ska nu sammanställa alla resultat i en rapport och delar av denna kommer att ingå i vår ansökan till Mark- och miljödomstolen om att öppna sundet.

På styrelsemötet konstaterade vi också att Norrtälje fått ett nytt styre som vi ska etablera kontakt med, vi jobbar parallellt vidare med att hitta finansiering på både kort och lång sikt och vi har redan två aktiviteter inbokade för våren, båda i maj: en vandring längs sundet för Flottans män och vi har beslutat delta på Expo Roslagen.

Hela protokollet hittar ni här: Styrelseprotokoll november

Föreningen har fått anslag från Leader Stockholmsbygd för att genomföra den geotekniska undersökningen. Leader är ett samarbetsprojekt mellan EU och lokala kommuner vars syfte är att främja lokalt ledd utveckling.