Sundet kommer att ge intäkter

Den tillkommande turismen som ett öppnat Nenningesund kommer att locka beräknas bidra med en årlig omsättning på drygt fyra miljoner kronor, det visar en kartläggning av de turismekonomiska effekterna som styrelsen har beställt. Beräkningarna visar att 2,7 helårsarbeten tillkommer och att projektet ger skatteintäkter på drygt 1,1 miljoner per år, varav cirka 300 000 kronor i kommunalskatt till Norrtälje.

Kartläggningen visar att den ökade turismen främjar näringslivet, ger fler arbetstillfällen och genererar skatteintäkter som skapar samhällsnytta och därför bör vara av högt allmänintresse. Bara den årliga skatteintäkten till kommunen uppskattas bli cirka sex gånger högre än den årliga kostnaden för drift och underhåll av ett etablerat Nenningesund.

Kartläggningen visar vidare att projektet Nenningesund ligger väl i linje med de strategier och handlingsplaner för destinations- och skärgårdsutveckling som kommunfullmäktige i Norrtälje antagit. I strategin sägs att den övergripande handlingsplanen ska kompletteras med planer för hur de deltagande kommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker kan utvecklas som besökskommuner i Roslagen. Om Norrtälje  inkludera projektet Nenningesund i denna plan, skulle detta projekt kunna bidra till att realisera delar av de mål och ambitioner som kommunen har formulerat.

Här kan du läsa hela utredningen om de turistekonomiska effekterna