En kanal som liknar Nenningesund

I Östergötland finns en kanal som på många vis kan jämföras med Nenningesund. Skedevid kanal är en historisk vattenväg som drivs av två kommuner och regionen. Denna kanal kan tjäna som ett exempel både på hur man kan lösa huvudmannaskapsfrågan – och inte minst på vilken nyttan en vattenled av denna typ kan göra för området.

Skedevid kanal är 600 meter lång och förbinder sjön Ämmern med Åsunden och därmed övriga delar av Kinda kanalsystem i Östergötland. Den 150 år gamla kanalen är fem meter bred och 1,8 meter djup, vilket i stort motsvarar Nenningesunds storlek och den går över egendomen Skedevid säteri. Sedan 1960-talet är Linköpings kommun, Kinda kommun och region Östergötland huvudman för kanalen genom sitt delägarskap i Kinda kanal AB.

För Nenningesund är en avgörande fråga att vi löser just frågan om huvudmannaskap och vår tanke har hela tiden varit att få med Norrtälje kommun på detta – tillsammmans med ev andra intressenter. Kommunen har dock hittills varit skeptisk och i ett svar på en förfrågan från oss hänvisat till att ett engagemang skulle strida mot kommunallagen. Detta menar vi i styrelsen att det inte skulle göra och ingen av de ledande politikerna som ansvarar för Skedevid kanal ser kommunallagen som ett hinder.  Tvärtom ser man att kanalen är mycket viktig för området och man har nyligen satsat 2,4 miljoner kronor i extra bidrag till kanalbolaget för att muddra kanalen så att den kan fortsätta fungera för småbåtstrafik och färja i framtiden.

– Det delade huvudmannaskapet med Region Östergötland och Kinda kommun säkerställer att vi tillsammans tar ansvar för kanalens bevarande för kommande generationer och utan den lösningen hade knappast den mycket lyckade renoveringen av Skedevid kanal varit möjlig att genomföra, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande Linköpings kommun.

Stort kulturhistoriskt värde

Till skillnad från Skedevid kanal, som är grävd, är Nenningesund ett naturligt sund som växt igen och som har en mycket lång historia som går tillbaka ända till 1100-talet. Sundet var en del av  Kung Valdemars segelled och har ett stort kulturhistoriskt värde. För Skedevid kanals del poängterar regionstyrelsens ordförande Kajsa Karro (S) också vikten av att bevara hela Kindas kanalsystem ur ett kulturhistoriskt perspektiv:

– Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse med stor betydelse för besöksnäringen i Östergötland. Region Östergötland driver tillsammans med Kinda kommun och Linköpings kommun sedan många år Kinda Kanal AB. Genom bolaget tar ägarna ett gemensamt ansvar för att Kinda kanal underhålls och bevaras som kulturminnesmärke och farled.


Foto, samtliga bilder: Kinda Kanal

En annan viktig likhet är båda vattenvägarnas betydelse för småbåtstrafik och besöksnäringen. Nenningesund skulle bli en port till hela Roslagens skärgård och en genväg in till Norrtäljes nya småbåtshamn. Skedevid kanal har en stor betydelse för besöksnäringen i regionen.

– Kanalen är en viktig del i den framtida besöksnäringen. Mot den bakgrunden var det naturligt för Kinda Kanal AB att rusta upp Skedevid kanal för såväl småbåtstrafik som för passagerarbåten Kind. Efter iordningställandet har Kinda kommun ett fantastiskt vattensystem för all typ av båttrafik som möjliggör fiske, turism och dagsutflykter för fastboende, säger Christer Segerstéen (M), kommunstyrelsens ordförande Kinda kommun.

En solid konstruktion för huvudmannaskapet

Huvudmannaskapet för Skedevid kanal ligger alltså hos ett aktiebolag som de två kommunerna och regionen äger gemensamt och det har enligt ovanstående citerade politiker samt VD Lena Fältros Kinda kanal AB och tidigare styrelseordförande Nisse Graan fungerat friktionsfritt. Ingen av dem anser att konstruktionen på något sätt skulle strida mot kommunallagen eller vara ett orimligt ansvar med tanke på hur mycket kanalen betyder för boende och turister. Några andra stora risker eller kostnader för projektet har man hittills inte sett eller haft.

Att Skedevid kanal löper över privatägd mark har man löst genom att ha ett servitut skrivet med markägaren. Renoveringen lagom till 150-års jubileet var den första i kanalens historia och motsvarar en årskostnad om blygsamma 16 000 kronor. I huvudsak berodde muddringen på att betande kor trampat ned ena sidans kant genom åren. Mark- och miljödomstolen hade vissa synpunkter innan man godkände renoveringen av Skedevid kanal på var muddringsmassorna skulle läggas, vilket löstes väl under projektets gång enligt ansvariga.

Norrtäljes kommunpolitiker har en historisk möjlighet under detta jubileumsår när Norrtälje stad fyller 400 år att påbörja vägen mot ett öppet Nenningesund. Vi i styrelsen för Föreningen Nenningesund vill uppmana er att inspireras av Linköpings, Kindas och region Östergötlands politiker som sett sin nyrenoverade kanal bli en god investering inför framtiden.

Att öppna Nenningesund skulle dessutom innebära att utdöende havsvikar får ett nytt liv och bl a gynna fiskbeståndet, vilket är belagt i föreningens miljökonsekvensbeskrivning och uttalande av några av Sveriges främsta marinbiologer.