Fokus på huvudmannaskapet

Styrelsen fokuserar så här i början av året på att lösa frågan om huvudmannaskapet för sundet. Vi hoppas och tror att vi kan få med oss Norrtälje kommun och andra intressenter i en stabil och långsiktig konstruktion.

Huvudmannaskapet är en avgörande fråga när vårt ärende tas upp i Mark- och miljödomstolen. Det måste finnas en organisation som kan stå för underhåll och eventuella renoveringar, som är trovärdig, stabil och en garant över tid. Det finns olika sätt att lösa detta på och två representater från styrelsen hade i början av januari ett möte med en jurist på kommunen för att reda ut hur vi kan jobba vidare med denna fråga. Vårt mål är att ha ett förslag klart till vårt årsmöte i mars.

Från föreningens sida håller vi också på att kartlägga vilka kostnader som de facto kan uppstå i form av underhåll och dylikt i ett befintligt sund. När vi tittar på liknande projekt handlar detta om mycket begränsade utgifter årligen och över tid.

Vi jobbar också med att knyta kontakt med lokala företagare och andra intressenter som vi tror kan hjälpa oss att argumentera för sundet. Och så planerar vi så klart så smått för att sätta igång den geotekniska undersökningen, så snart Jordbruksverket godkänt det bidrag som Leader Stockholm förordat att vi ska få. Detta och en hel del annat diskuterade vi på årets första styrelsemöte, som vi hade i veckan. Läs hela protokollet här: Styrelseprotokoll januari.