Miljöfrågan

En förutsättning för att Nenningesund ska bli verklighet är att miljön sammantaget inte försämras. För att säkerställa detta har föreningen anlitat företaget Naturvatten för att göra en så kallad miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Här nedan finns en sammanfattning av utredningen. För att läsa hela klicka på länken och ladda hem dokumentet.

Vilka konsekvenser kommer Nenningesundsprojektet ha enligt den sammanfattande bedömningen i Miljökonsekvensbeskrivningen?
• Tillfälligtvis påverkas grumling, frisättning av näringsämnen, buller och fågellivet negativt.
• Mer bestående negativ inverkan kommer från båttrafik, avgaser och buller. En liten men bestående inverkan sker på vattnens hydrologi och naturvärden, denna inverkan kan dock även bli positiv. Dessa negativa konsekvenser uppvägs av en positiv inverkan på det biologiska livet i framförallt Öjaren, rekreationen i närområdet och framförallt sjösäkerheten i denna del av kustområdet.

Vilka konsekvenser får det om projektet inte genomförs?
• Nuvarande beväxning med sly förtätas och marken blir alltmer otillgänglig för rekreation. Röjning är besvärlig på sankmark.
• Öjaren (sjön vid östra inloppet föreningens anm.) får alltmer karaktären av träsk – sumpmark och försvinner som vattenyta
• Ingen förbättring av vattenkvalitet och sjösäkerhet.
• Rådmansö förblir en halvö, en dörr till skärgården förblir stängd för oss längs vikarna och Kung Valdemar blir förgrymmad i sin grav.

Föreningens åsikt:
• Föreningen anser att fördelarna med ett återställande av Nenningesund vida överstiger nackdelarna
• Inga tunga argument har kommit fram i MKB som motsäger ovanstående.

 

MKB Nenningesund