Vi följer processen

Ni som är medlemmar i föreningen och alla som följer styrelsens arbete har säkert noterat att det varit tyst från oss ett tag. Det beror helt enkelt på att vi avvaktar det arbete som fastighetsutvecklaren Index Residence gör.

Index Residence köpte i slutet av 2022 marken där Nenningesund har gått och skulle gå på nytt om det öppnades. I november 2023 tillträdde de fastigheten som idag består av Nenninge gård med tillhörande mark och skog. Syftet med förvärvet är att dels utveckla fastigheten till en hotell- och besöksverksamhet och dels att bygga ett antal villor.

I våras kontaktade vi i styrelsen för Föreningen Nenningesund Index ägare och ledning för att berätta om det projekt vi drivit för att öppna sundet. Vi poängterade också hur vi ser att sundet skulle passa in i deras planer på ett attraktivt och naturnära område som både kan locka besökare och stärka de unika lokala omgivningarna, samt den positiva inverkan sundet skulle ha på de närliggande havsvikarna. Det togs väl emot och på vårt årsmöte i juni deltog vd Rickard Haraldsson och sa då att Index är beredda att ta på sig huvudmannaskapet för projektet och driva det vidare. Detta är en avgörande fråga – huvudmannen är den som ansöker om att få öppna sundet hos Mark- och miljödomstolen och som sedan ansvarar för genomförandet.

Under hösten har Index Residence utöver att diskuterat sina initiala planer med Norrtälje kommun också lyft frågan om Nenningesund med kommunens tjänstemän och de önskar ha en dialog om saken med politikerna, men detta har dragit ut på tiden. Styrelsens egna erfarenheter efter att ha haft kontakt med politikerna är att de är positivt inställda till ett öppet Nenningesund men att de samtidigt är tydliga med att de inte vill vara ansvariga eller vara del i ett huvudmannaskap.

Vi i styrelsen ser detta som den bästa chans som hittills funnits för att genomföra visionen att åter igen öppna det historiska sundet. Vi vet också av det grundliga arbete vi hittills gjort för att sammanställa en ansökan om att öppna sundet till Mark- och miljödomstolen, att det är ett omfattande projekt.

När nu Index Residence är de som ansvarar för att driva frågan om sundet kommer vi i styrelsen fokusera på att sprida information om processen framåt och berätta om sundets historia. Vi delar denna information fortlöpande här på hemsidan.