Verksamhetsberättelse för 2019

Nu kan ni läsa hela vår verksamhetsberättelse för 2019. Trots att årsmötet skjutits upp har vi sammanställt denna och fått den och förra årets ekonomi godkänd av våra revisorer.

Det är såklart väldigt tråkigt att vi inte i nuläget kan redogöra för detta i ett öppet möte och diskutera vägen framåt med medlemmarna, men nu kan man ta del av sammanfattningen av förra årets verksamhet i textform. Ni kan antingen läsa den direkt här nedan, eller ladda ner den som en pdf. Och tveka inte att höra av er om ni har kommentarer eller inspel. Mejl info@nenningesund.se.

Här når ni pdf:en: verksamhetsberättelse 2019

Föreningen Nenningesund
Org. Nr 802430-2153
Verksamhetsberättelse2019

Den ideella Föreningen Nenningesund arbetar för att öppna en historisk vattenväg som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet ska gå i sin ursprungliga sträckning söder om Södersvik i Norrtälje kommun mellan Höggarnsfjärden i väster och Prästfjärden i öster. Om sundet öppnas får man en skyddad inre farled för mindre båtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund.

Ett öppet sund skulle innebära:

• En skyddad inre vattenväg för småbåtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund
• Möjlighet till bättre vattenomsättning i vikarna
• En räddning för den döende havsviken Öjaren
• Mer fisk och fågel i området
• Ett rikare friluftsliv för boende och besökare både till sjöss och på land med strövområden längs med sundet
• Fler besökare till närområdet och till Norrtälje tätort
• I förlängningen en möjlighet till nya arbetstillfällen inom besöksnäringen
• Ett historiskt arv som väcks till liv – sundet var en del av Kung Valdemars segelled
• Rådmansö blir en ö igen

Föreningens målsättning är:

Att förändra otillgängliga marker till ett levande närområde med båt-, kanot- och friluftsliv och därmed förbättra miljön, att öka livskvaliteten för de boende och att locka besökare.

Bakgrund

Föreningen bildades i sin nuvarande form 2007 och har ca 300 medlemmar. Helt avgörande för projektet är att få tillstånd att öppna sundet av Mark- och miljödomstolen.
Föreningen lämnade redan 2013 in en ansökan men denna togs inte upp till behandling eftersom den hade avgörande brister. Detta berodde delvis på att länsstyrelsen under projektets gång klassat upp dess miljöpåverkan men även på att avgörande uppgifter och avtal saknades. Sedan dess har föreningen arbetat för att ta fram uppgifter och hitta lösningar för att kunna sammanställa en komplett ansökan.

Vi måste bland annat ha svar på/göra detta:
• Visa hur vi ska konstruera sundet och var vi kan lägga upp muddermassor
• Utreda strömningsförutsättningarna mellan vikarna ytterligare
• Uppdatera rådighetsavtal
• Fler samråd med direkt berörda och myndigheter
• Konstruera en lösning för huvudmannaskap

Givetvis har vi även andra stora frågor att arbeta med. Inte minst finansieringen. Samtidigt krävs ett tillstånd för att vi ska kunna söka bidrag och samla krafter fullt ut för att hitta ekonomiska lösningar. Men frågan står självklart också på agendan.

Fokus på tre frågor under 2019

Under 2019 har fokus framförallt legat på tre frågor:
1. Passagen under Rådmansövägen¬: Vi har, och håller fortsatt på, att utreda hur vi kan lösa passagen för sundet under Rådmansövägen. Vi har kartlagt vilka som de facto fattar beslut, vi har tittat på konstruktioner och kostnad för dessa.
2. Norrtälje kommun: Vi har etablerat ett förnyat samarbete med Norrtälje kommun, med nya kontaktpersoner – inte minst vad gäller frågan ovan.
3. Miljöfokus: Styrelsen har också gett projektet ett tydligare miljöfokus, efter att ha fått nya inspel och insikter.

Året som gått i detalj

Passagen under Rådmansövägen
Redan 2018 blev styrelsen varse att lösningen för vägen där sundet ska passera är av helt avgörande betydelse. Vi etablerade då kontakt med Trafikverket och fick veta att de mer eller mindre har veto inte bara vad gäller att besluta om hur en lösning ska se ut – utan också om den över huvud taget ska genomföras. Styrelsen har under 2019 ägnat mycket kraft till att få mer besked i frågan av Trafikverket – vi har exempelvis bett om en grov uppskattning av kostnad och om exempel på liknande projekt. Efter många påtryckningar kom vår kontakt tillbaka med ett väldigt övergripande besked om att detta projekt förmodligen skulle kräva en betongbro – och att kostnaderna för en sådan kan landa uppåt 20 miljoner (exklusive schaktning och vägplan). Han förklarade också att de inte fattat något beslut, men att ett projekt av detta slag inte är prioriterat av verket.

Parallellt har styrelsen haft förnyad kontakt med Norrtälje kommun där våra nya kontaktpersoner, tillsammans med sina experter, började sätta sig in i projektet och då framförallt problematiken med väglösningen. Efter dessa diskussioner har vi förstått att det är avgörande att väglösningen inte kostar över 25 miljoner kronor – om vi hamnar under denna summa kan kommunen de facto bestämma att detta är ett prioriterat projekt.

Denna fråga har fortsatt in på 2020 där styrelsen via egna kontakter nu har tagit fram ett förslag på en lösning med en så kallat rörbro. Denna lösning blir betydligt billigare än en betongbro, men vi väntar fortfarande på mer exakta beräkningar.

Norrtälje kommun
Under året har styrelsen fortsatt etablera ny kontakt med förtroendevalda och tjänstemän i Norrtälje kommun. Redan 2018 fick vi stöd av kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond i form av ett övergripande positivt uttalande som vi skulle bifoga en skrivelse till Trafikverket. Sedan dess har vi också haft ett antal kontakter med vår officielle kontaktman Torkel Andersson, utvecklingsstrateg, och Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare.
Som nämnt ovan har vi fokuserat på frågan om en lösning för vägen, men vi har också diskuterat projektet ur ett miljöperspektiv och hur det kan uppfylla miljömål som kommunen har. Vi har också öppnat upp för frågan om en gemensam lösning för huvudmannaskapet i form av en förening tillsammans med lokala företagare, samt även diskuterat om kommunen i nuläget kan stötta projektet mer formellt.
I början av 2020 träffade vi också tf kommundirektör Charlotta Tillbom för att informera henne om projektet.

Miljöfokus
På sommaren 2019 fick styrelsen inspel angående projektets miljöaspekter av ett antal fristående forskare. De lyfte vikten av att vi ska sugmuddra den innersta viken på sundets östra sidan – Öjaren – och att detta är en åtgärd som rimmar med flera av Norrtäljes miljö-åtagande. Inspelet har lett till att styrelsen nu lägger mer vikt vid att framhålla detta – och att vi ytterligare utreder miljöeffekterna och hur vattenutbytet kan påverkas mellan vikarna, samt hur en öppning av sundet kan förstärka effekterna av sugmuddring av Öjaren.

Andra viktiga frågor
• Finansiering: vi har under 2019 fortsatt undersöka aktuella EU-program där Interreg. Central Baltic är mest intressant. När vi kommit längre i frågan om huvudmannaskapet med kommunen ska vi också närma oss lokala företagare samt privatpersoner för att undersöka intresset för att bidra till finansiering.

• Rådighetsavtal: För att få tillstånd att öppna sundet måste vi ha så kallade rådighetsavtal med alla som äger marken där sundet ska gå. Vi har äldre avtal med nästan alla aktuella markägare, men dessa ska uppdateras – vi ska dock ha huvudmannafrågan på plats innan vi går vidare även med detta.
• Kostnadsuppskattning: Styrelsen var under 2019 i kontakt med flera experter för att uppskatta kostnaden för att genomföra hela projektet. Innan vi summerar detta väntar vi nu in en uppskattning av kostnaderna för den rörbro vi fått en skiss på.
• Teknisk beskrivning: Styrelsen har under 2019 också börjat undersöka vilka experter som kan hjälpa oss att uppdatera den tekniska beskrivning vi tidigare gjort för projektet, med inspel både från den geotekniska undersökning vi genomfört och skissen på rörbron.

Övriga aktiviteter
Vi har under 2019 också haft en rad informations- och medlemsaktiviteter.
• Vi har som vanligt deltagit på Rådmansödagen och haft två vandringar längs sundet för medlemmar och andra intresserade.
• Vi deltog i Expo Roslagen – en stor mässa i Norrtälje sporthall, där intresset för vårt projekt var stort. Till denna producerade vi en ny informationsbroschyr och en stor ”Vepa” med karta och information om projektet.
• Över lag upplever vi att intresset hos allmänheten är fortsatt stort och att vi får ett mycket positivt bemötande när vi är ute och pratar om projektet.
• På vår hemsida nenningesund.se informerar vi fortlöpande om verksamheten och vi är aktiva både på Facebook och Instagram för att sprida information om och väcka intresse för Nenningesund.
• Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte.

Nuläget och framåt

Med viss självrannsakan i åtanke skulle vi i styrelsen självklart velat ha kommit längre än vi gjorde under 2019, för att till exempel kunna säga när vi kan lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Att vi inte kan göra detta handlar dels om att vi är en ideell förening där styrelsen inte kan lägga all sin tid på projektet, men också om att vi är beroende av kontakter med andra – inte minst Norrtälje kommun. Positivt är att våra kontaktpersoner på kommunen nu har tagit på sig flera konkreta åtagande, vilket är avgörande för att projektet ska gå framåt.
En sak vi också fått erfara under åren som gått – och så även under 2019 – är att vi ständigt få fram ny information som gör att vårt fokus förändras och att detta påverkar eventuella tidsplaner. Men styrelsen är fortsatt helt inställd på att jobba för att få en ansökan till stånd.

Styrelsen har under året haft denna sammansättning:

Ordförande
Ann Axelsson, Nenninge

Ledamöter
Birger Winbladh, Hattsundet
Christina Söderman, Nenninge
Staffan Persson, Nenninge
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge
Agneta Hellström, Nenninge

Suppleanter
Tor Sjölinder, Västanvik,
Anders Börjegård, Räfsnäs,
Christer Sandström, Södersvik
Mikael Morén, Björknäs

Revisorer
Göran Nygren, Nenninge,
Kerstin Dahlström, Harängen

Revisorssuppleant
Kalle Eriksson

Valberedning
Gunnar Fagerberg, Nenninge, (sammankallande)
Mikael Andersson, Nenninge,
Yvonne Jansson, Västanvik