Stöd för ny strategi

Ett 30-tal personer deltog i Nenningesunds årsmöte i lördags, den 23 mars. Vi har nog aldrig upplevt ett sådant engagemang och så bra diskussioner på ett möte tidigare, så tack alla som var där.

Styrelsens ville framförallt säkerställa att det finns stöd för vår nya strategi – att nu fokusera på att hitta möjliga finansieringsvägar för att anlägga sundet och att övertyga Trafikverket om nyttan med ett öppet sund.

Som vi tidigare berättat kommer sundet att bli rejält dyrare än vad vi tidigare uppskattat, eftersom en geoteknisk undersökning visar att marken är så lös att den måste stöttas. Det är därför vi nu prioriterar finansieringsfrågan. Vi har tidigare tänkt att vi först ska ha ett tillstånd klart från Mark- och miljödomstolen. Men styrelsen vill nu säkerställa att vi inte lämna in en ansökan i onödan. Vi tänker att vi i första hand ska undersöka olika möjligheter till EU-stöd.

Trafikverket har, som vi också berättat, veto när det kommer till beslutet att bygga om vägen där sundet ska passera. Vår taktik är att med relevant information övertyga dem om att ett sund har en stor betydelse för närområdet, Norrtälje tätort och Roslagens skärgård. Till vår hjälp har vi fått en skrivelse av Bino Drummond, kommunstyrelsens ordförande, där han och kommunen stöttar projektet. Bino Drummon om Nenningesund

Mötet instämde i denna taktik och vi i styrelsen känner nu ett starkt stöd för att på detta sätt fortsätta driva projektet ända i mål. Vi har ju fått en del tuffa besked på sistone som gett oss nya utmaningar, men vi är fortsatt övertygade om att vi till slut får ett öppet sund – och att Rådmansö blir en ö igen. Stödet vi fick på mötet betyder mycket – det har vi nu med oss.

Vi hade också många bra diskussioner på mötet. Allt ifrån förslag om att medlemmar skulle kunna hjälpa till att finansiera en spontning av sundet – och få en plakett med sitt namn på, till olika möjliga tekniska lösningar.

Mötet beslutade också att flytta kommande årsmöten till juni för att fler medlemmar som inte är fastboende i området ska kunna delta.

Självklart kommer vi att arbeta vidare även med andra frågor som vi behöver svar på och som ska ingå i en ny ansökan om tillstånd. En fortsatt viktig fråga är huvudmannaskapet. Här har vi fått positiva besked av nya kommunledningen i Norrtälje om att uppta samtalen om en gemensam lösning.

Vi kommer också att ha flera aktiviteter i vår för att värva fler medlemmar och sprida information om projektet. Vi ska ha flera vandringar längs sundet, vi ska delat i Expo Roslagen och vi ska vara med på Rådmansödagen.

Här är länkar till materialet som presenterades på årsmötet, styrelseprotokollet läggs upp inom kort.

Verksamhetsberättelsen, med balans- och resultatrappport

Revisorernas berättelse