På styrelsemötet den 10 augusti berättade ordföranden bland annat att arbetet med att få till stånd avtal med markägarna fortskrider enligt plan.
Ett möte med skärgårdsstiftelsen är inplanerat under september för att bland annat utbyta erfarenheter. Stiftelsen har genomfört muddring av Ryssundet i Stockholms södra skärgård.
I juli träffade också ett antal av styrelsens medlemmar Länsstyrelsen för att få lite råd inför ansökan i Miljödomstolen.
De från styrelsen som deltog i Rådmansödagen berättade om ett stort intresse från besökarna, och andra rapporterade om en lyckad vandring längs den planerade sträckningen av sundet.
Mötet beslutade också att ta kontakt med Norrtälje kommun för att bland annat diskutera hur vi ska gå vidare inför ansökan i Miljödomstolen.
Nästa styrelsemöte äger rum 7 september, 18.30, i Flottans mäns lokaler.