Här står vi idag

Målet för föreningen är att lämna in en ansökan om att få öppna Nenningesund till Mark- och miljödomstolen  i februari 2018. Det är en omfattande process att få tillstånd, men vi ser att vi har stora chanser att lyckas. Vi har sedan tidigare en ansökan som vi håller på att komplettera, vi behöver bland annat  göra en så kallad geoteknisk undersökning för att ex kunna redovisa hur de massor vi ska muddra upp är beskaffade.

För att kunna genomföra denna lämnade vi i slutet av maj in en ansökan till Norrtälje kommun om bidrag. Vi har en mycket bra kontakt med kommunen som i de samtal vi haft är positiva till vårt projekt. Vi hoppas också kunna skapa en organisation som kan stå som huvudman för projektering, genomförande och förvaltning av ett öppnat Nenningesund tillsammans med Norrtälje kommun.

Detta vill vi göra

• Återupprätta ett naturligt sund som växt igen på grund av landhöjningen och på grund av att trumman under Rådmansövägen togs bort. Det var senast farbart för cirka 100 år sedan.

• Sundet ska återskapas genom grävning av en cirka 600 meter lång sträcka, muddring av viken Öjaren i öster samt en trumma under Rådmansövägen.

• Skapa ett friluftsområde med gångstråk längs sundet, två gångbroar för att passera över, båtplatser och lättillgänglig natur.

Därför vill vi öppna sundet

• Med ett öppet sund skapas en skyddad inre vattenväg för mindre båtar hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund som knyter ihop Norrtälje kommuns norra och södra innerskärgårdar. Tillgängligheten till Norrtäljes nya småbåtshamn skulle öka, liksom sjösäkerheten när mindre båtar slipper runda Kapellskär.

• Ett återställt vattenflöde kan förbättra vattenförhållandena i de innersta delarna av Hattsundet/Höggarnsfjärden respektive Åkeröfjärden/Prästfjärden.

• Här bildas ett nytt rekreationsområde för friluftsliv på land längs sundet och för båtburna och kanotister. I dag är här otillgänglig våt- och sankmark.

• Sundet öppnar för nya möjligheter för det lokala näringslivet, framförallt inom besöksnäringen.

• Vi får en återuppväckt historisk vattenled som kan spåras tillbaka till Kung Valdemars segelled på 1200- talet. Det var också genom Nenningesund som ryssarna gav sig av efter att ha satt Norrtälje i brand vid de så kallade rysshärjningarna år 1719.

• Rådmansö blir en ö igen.