De vanligaste frågorna vi i Föreningen Nenningesund får av medlemmar och intresserade är ”kommer sundet att bli verklighet?” och ”Hur går det?”. En naturlig fråga med tanke på att vi, i denna omgång, har jobbat med projektet i drygt tio år. Eftersom det också kan vara lite svårt att hänga med i alla turer kommer här en sammanfattande lägesbeskrivning av var vi står sommaren 2016.

På frågan om sundet kommer att bli verklighet, svarar vi i föreningen ett tydligt ja. Vi tror så klart fortsatt att detta projekt kommer att genomföras, i grund och botten av ett skäl: det är ett bra projekt som många kan få glädje och nytta av. Och vi ser att vi har vind i seglen. Vår ambition är att lämna in en ny ansökan om att få tillstånd att öppna sundet till miljödomstolen före årsskiftet 2017.

Och så här går det:

Ansökan till Miljödomstolen
Styrelsens huvudsakliga fokus är att få in en ny ansökan till Miljödomstolen. Vi lämnade in en redan i mars 2013, men den blev avvisad av domstolen eftersom den ansåg att ansökan inte var komplett. Den bedömdes alltså inte. Skälet till att domstolen ansåg att ansökan inte var komplett var dessa:

• Vi saknade rådighetsavtal med alla markägare.

• Vi behövde ha fler samråd med myndigheter och markägare.

• De fanns luckor i miljökonsekvensbeskrivningen.

• Det rådde oklarhet kring huvudmannaskapet för projektet.

Dessa punkter arbetar vi nu med för att få till stånd en ny ansökan.

Länsstyrelsens bedömning
Ett av skälen till att vissa  av punkterna ovan saknades i den första ansökan var att vi hade fått ett förhandsbesked av länsstyrelsen, som är remissinstans till domstolen, att projektet skulle ha ringa miljöpåverkan.

Men länsstyrelsen hade ändrat sin bedömning i sitt utlåtande till domstolen och anser nu att det finns risk för att projektet kan ha en betydande miljöpåverkan. Detta innebär att kraven på miljökonsekvensbeskrivningen skruvas upp och att kraven på samråd med myndigheter och berörda också ökar.

Styrelsen har lagt ner en hel del tid på att bringa klarhet i detta, dels varför länsstyrelsen ändrade sin bedömning och dels vad det de facto innebär.

I juni 2016 hade några representanter från vår styrelse därför ett möte med länsstyrelsen där vi slutligen redde ut detta. Förklaringen till det ändrade beslutet var helt enkelt att de sett över projektet mer noga – och att det gått lite för fort i första vändan.

Vid mötet blev det också tydligt vad vi framför allt måste komplettera

miljökonsekvensberedningen med:

• Vi måste genomföra en enkel geologisk undersökning av området där vi skall gräva.

• Vi måste tydligare redovisa hur och var vi ska lägga upp muddermassorna.

• Vi ska sträva efter att i själva utformningen av sundet behålla så mycket som möjligt av den nuvarande naturen.

Norrtälje kommun
Föreningen har under alla år haft en bra dialog med Norrtälje kommun. Men en komplicerande faktor har varit att kommunen genomgått ett maktskifte och att vi varit tvungna att knyta nya kontakter. Vi har nu fått två kontaktpersoner i kommunen för att kunna arbeta mer effektivt med vårt samarbete. Dialogen framskrider positivt och en representant från miljöförvaltningen var exempelvis med på mötet med länsstyrelsen. Från föreningens sida är den viktigaste frågan huvudmannaskapet och att vi får stöd och hjälp med några av de åtaganden som återstår för att färdigställa ansökan till miljödomstolen.