Här står projektet i dag

För att få öppna Nenningesund måste den aktuella huvudmannen ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar därför med att sammanställa en ansökan där vi ska visa att projektet inte är skadligt för miljö och människor, hur sundet ska konstrueras och hur det ska underhållas över tid.  Innan vi slutför och lämnar in denna ansökan behöver vi dock ha svar på några avgörande frågor som vi nu arbetar intensivt med.

Styrelsen har kommit fram till att vi behöver stöd från Norrtälje kommun för att både få igenom en ansökan och för att kunna genomföra projektet. Vi vill framförallt ha med oss kommunen på ett huvudmannaskap, tillsammans med andra intressenter. Tidigt 2021 fick så besked att kommunen kommer att utreda denna fråga – de har tillsatt en arbetsgrupp som förhoppningsvis ska ha sammanställt sina svar efter sommaren. Vi tror också att kommunens stöd är avgörande för diskussionerna med Trafikverket. Trafikverket fattar beslutet om att bygga om vägen som sundet ska passera under, eller inte. Det ligger helt i deras händer att bestämma detta och det kommer att kräva en god argumentation och en stark opinion, utöver kommunens  stöd för att övertyga dem. Detta är en helt avgörande fråga – utan en ombyggd väg, inget öppet sund. Under hösten 2020 fokuserar vi därför på att ha nya diskussioner med kommunen för att få besked från dem.

Samtidigt har vi kommit vidare i flera andra viktiga frågor. Vi har en god bild av kostnaderna för projektet, bl a för att vi låtit göra en skiss och kostnadsberäkning för en trumma under vägen. Vi har också sammanställt fakta om en ny muddringsteknik som kan vara aktuell för projektet. Detta och all andra underlag vi sammanställt under åren för en ansökan och för att få grepp om omfattning och utförande har vi delat med kommunens arbetsgrupp.

En glädjande nyhet är också att nya beräkningar visar att vattenutbytet mellan de intilliggande vikarna blir betydligt större än vi hittills trott, med ett öppet sund. Det innebär att syresättningen kommer att öka och den döende viken Öjaren, som vi vill muddra helt, får en bättre vattenomsättning. Att rädda döende havsvikar är ett EU-direktiv som Norrtälje kommun ska uppfylla.

Sedan tidigare har vi också genomfört en geoteknisk undersökning av marken där sundet har gått. Undersökningen kunde vi genomföra tack vare ett stort bidrag på 350 000 kronor från Eu-programmet Leader Stockholmsbygd. Detta blev ett avgörande steg för hela vårt projekt. Den geotekniska undersökningen är ett första viktigt underlag för att vi ska kunna göra en projekteringsplan för hur vi kan konstruera sundet. Här kan ni läsa mer om undersökningen och vårt Leader-projekt: Ett avgörande bidrag

Vi jobbar även vidare med nedanstående frågor som vi också behöver ha på plats innan vi lämnar in en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.

  • Uppdatera planen för var vi kan lägga upp muddringsmassor.
  • Undersöka finansieringsmöjligheter
  • Komplettera den befintliga miljökonsekvensbeskrivning med nya beräkningar strömningsförhållandena
  • Förnyad kontakt med direkt berörda markägare
  • Ta fram informationsmaterial