Fokus på miljön

Projektet att öppna Nenningesund har fått ett tydligare miljöfokus. I ett första skede har vi satt nytt ljus på vikten att rädda Öjaren – havsviken som utgör inloppet/utloppet för sundet på den östra sidan.

Ni som följer vårt arbete lite närmare har i de senaste styrelseprotokollen kunnat läsa om ett dokument som går under benämningen ”Rädda Öjaren”. Detta är en sammanställning som några fristående forskare som stöttar projektet gjort och som handlar om vikten av att rädda övergödda havsvikar i stort och därmed också Öjaren – samt vilka åtaganden Norrtälje kommun har vad gäller detta. Att vi hittills väljer att inte publicera dokumentet i dess helhet har bara att göra med att vi inte bestämt exakt hur vi ska använda det. Vi tror också att det i nuläget kräver lite bakgrund och förklaring, som här.

Öjaren är i dag mycket illa ute och på väg att helt växa igen, på grund av övergödning. Tidvis består den enbart av en vattenspegel och illaluktande dy. Och detta är ett vanligt problem. Övergödning är den främsta orsaken till att sjöar och kustvatten inte når god vattenstatus i det vattendistrikt som Norrtälje tillhör, 650 vattenförekomster är i dag påverkade. Vår plan är att muddra hela Öjaren så att den återigen fylls av syrerikare vatten. Förhoppning är sedan i förlängningen att ett vattenutbyte genom sundet hjälper till att öka syrehalten även i det västra inloppet, Höggarnsfjärden. Detta ska vi undersöka närmare med nya beräkningar.

Vi i styrelsen tänker nu att det kan vara till hjälp att dela in hela vårt projekt i olika delar, som vi eventuellt kan få olika typer av stöd till. Öjaren-projektet är särskilt intressant för att det finns tydliga skäl att rädda själva viken och att detta – och resten av projektet – rimmar med flera miljömål som Norrtälje kommun antagit i sin översiktsplan från 2004.

Dessa mål är i sin tur knutna till nationella miljökvalitetsmål, till Stockholms läns miljövårdsprogram och FN-programmet Agenda 21. Allra längst bort i denna kedja hittar man EU:s vattendirektiv som ska säkerställa kvaliteten av vårt grundvatten, vatten i övergångszoner och kustvatten.

De här målen i Norrtälje kommuns översiktsplanen anser vi är relevanta att beakta för projektet att öppna Nenningesund:

  • Sjöars, vattendrags och kustvattnens värden från natur-, kultur- och estetiska synpunkter ska värnas och berikas
  • Föroreningar ska inte begränsa sjöars, vattendrags och kustvattens värde för fiske och friluftsliv
  • Halterna av fosfor och kväve i sjöar och vattendrag samt havet ska successivt minska
  • Växt- och djurarter som naturligt förekommer i eller är beroende av kommunens sjöar och vattendrag samt i havet ska ges möjligheter att fortleva under naturliga betingelser i livskraftiga bestånd
  • Grundområden längs skärgårdskustens stränder ska värnas i sin egenskap som reproduktions- och uppväxtområden för fisk och andra organismer
  • Växt- och djursamhällen skall bevaras så att i kommunen naturligt förekommande växt- och djurarter samt deras genetiska variation ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser i livskraftiga bestånd

Vi har nu etablerat en ny kontakt med Norrtälje kommun och ska snarast fortsätta diskussionerna med dem.