Varför ska Nenningesund återställas?

Föreningen ser flera skäl:

  • Med ett öppet sund skapas en skyddad inre vattenväg för mindre båtar hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund som knyter ihop Norrtälje kommuns norra och södra innerskärgårdar. Tillgängligheten till Norrtäljes nya småbåtshamn skulle öka, liksom sjösäkerheten när mindre båtar slipper runda Kapellskär.
  • Ett återställt vattenflöde kan förbättra vattenförhållandena i de innersta delarna av Hattsundet/Höggarnsfjärden respektive Åkeröfjärden/Prästfjärden
  • Här bildas ett nytt rekreationsområde för friluftsliv på land längs sundet och för båtburna och kanotister. I dag är här otillgänglig våt- och sankmark
  • Sundet öppnar för nya möjligheter för det lokala näringslivet, framförallt inom besöksnäringen
  • Vi får en återuppväckt historisk vattenled som kan spåras tillbaka till Kung Valdemars segelled på 1200- talet. Det var också genom Nenningesund som ryssarna gav sig av efter att ha satt Norrtälje i brand vid de så kallade rysshärjningarna år 1719.
  • Rådmansö blir en ö igen.

Hur mycket kostar projektet?

Efter att ha undersökt marken i området har det framkommit att sundet måste stöttas. Detta gör att projektet blir väsentligt dyrare än vad föreningen först uppskattat. Mycket preliminära beräkningar tyder på att den totala kostnaden kan hamna på runt 100 miljoner kr.

Hur ska projektet finansieras?

Det finns flera tänkbara finansieringskällor: Stat, EU, kommun, sponsorer, fondmedel.

Vad är nästa steg?

Styrelsen fokuserar nu på att undersöka finansieringen närmare, samt att utreda frågan om en trumma under Rådmansövägen. Allt detta är viktiga grundstenar för att sedan sammanställa en ansökan om att få öppna sundet till Mark- och miljödomstolen. Vi jobbar också med att få till stånd en organisation som kan stå för huvudmannaskapet som Norrtälje kommun kan vara en del av.

Om jag som markägare berörs av projektet, kommer jag då att drabbas av några kostnader?

Nej. Däremot kan markägare notera det historiska uttrycket båtlänning (ibland kallat sjöviste) som innebär att den som bor angränsande till en kanal anses ha rätt till en ”urholkning” för båt i kanalen, ”utan att inkräkta på själva kanalen”. Föreningen behöver också tillstånd av alla markägare för att kunna ansöka om tillstånd att öppna sundet,

Hur kan miljön påverkas?

Föreningen har genomfört en miljökonsekvensbeskrivning där alla tänkbara miljöaspekter har analyserats. Dess slutsats är att miljön inte kommer att påverkas nämnvärt. Förmodligen kommer genomströmningen mellan vikarna att förbättra vattenkvaliteten och därmed ge bättre förutsättningar för fisket. Den slutgiltiga bedömningen av detta gör dock Mark- och miljödomstolen när den behandlar vår ansökan om att öppna sundet.

Kommer sundet att innebära störande båttrafik i stor omfattning?

Endast små båtar kommer att kunna ta sej igenom trumman under landsvägen mot Södersvik. Fartbegränsningar kommer också att finnas för att minimera störande trafik. Det är svårt att uppskatta trafikens omfattning, men förmodligen blir den måttlig och endast aktuell under en begränsad del av sommaren.