Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTET:

Varför ska Nenningesund återställas?
Föreningen ser flera skäl:
• Med sundet skulle man få en skyddad inre farled för småbåtar  i Stockholms skärgård hela vägen från Nynäshamn till Öregrund.
• Vattengenomströmningen mellan vikarna kan ge en bättre vattenmiljö.
• Sundet har en lång historia som går tillbaka ända till 1300-talet när det omtalas som en del av Kung Valdemars segelled.
• Det lokala näringslivet skulle vinna på att fler besökare kommer till området och nyttjar sundet och närområdet.
• Det idag oländiga området längs sundet sträckning skulle förvandlas till ett attraktivt friluftsområde.

Hur mycket kostar projektet?
Föreningen uppskattar att det totalt kan röra sig om ca 35 miljoner kronor.

Hur ska projektet finansieras?
Det finns flera tänkbara finansieringskällor: Stat, EU, kommun, sponsorer, fondmedel.

Vad är nästa steg?
Att få besked från Miljödomstolen om projektet får tillstånd att genomföras. Underhand och därefter är arbetet med att finansiera projektet som är högsta prioritet.

Om jag som markägare berörs av projektet, kommer jag då att drabbas av några kostnader?
Nej. Däremot kan markägare notera det historiska uttrycket båtlänning (ibland kallat sjöviste) som innebär att den som bor angränsande till en kanal anses ha rätt till en ”urholkning” för båt i kanalen, ”utan att inkräkta på själva kanalen”.

Hur kan miljön påverkas?
Föreningen har genomfört en miljökonsekvensbeskrivning där alla tänkbara miljöaspekter har analyserats. Dess slutsats är att miljön inte kommer att påverkas nämnvärt. Förmodligen kommer genomströmningen mellan vikarna att förbättra vattenkvaliteten och därmed ge bättre förutsättningar för fisket.

Kommer sundet att innebära störande båttrafik i stor omfattning?
Endast små båtar kommer att kunna ta sej igenom trumman under landsvägen mot Södersvik. Fartbegränsningar kommer också att finnas för att minimera störande trafik. Det är svårt att uppskatta trafikens omfattning, men förmodligen blir den måttlig och endast aktuell under en begränsad del av sommaren.