Frågor och svar

Varför ska Nenningesund återställas?

Föreningen ser flera skäl:

• Med ett öppet sund skapas en skyddad inre vattenväg för mindre båtar hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund som knyter ihop Norrtälje kommuns norra och södra innerskärgårdar. Tillgängligheten till Norrtäljes nya småbåtshamn skulle öka, liksom sjösäkerheten när mindre båtar slipper runda Kapellskär.
• Ett återställt vattenflöde kan förbättra vattenförhållandena i de innersta delarna av Hattsundet/Höggarnsfjärden respektive Åkeröfjärden/Prästfjärden.
• Här bildas ett nytt rekreationsområde för friluftsliv på land längs sundet och för båtburna och kanotister. I dag är här otillgänglig våt- och sankmark.
• Sundet öppnar för nya möjligheter för det lokala näringslivet, framförallt inom besöksnäringen.
• Vi får en återuppväckt historisk vattenled som kan spåras tillbaka till Kung Valdemars segelled på 1200- talet. Det var också genom Nenningesund som ryssarna gav sig av efter att ha satt Norrtälje i brand vid de så kallade rysshärjningarna år 1719.
• Rådmansö blir en ö igen.

Hur mycket kostar projektet?

Föreningen uppskattar att det totalt kan röra sig om ca 35 miljoner kronor.

Hur ska projektet finansieras?

Det finns flera tänkbara finansieringskällor: Stat, EU, kommun, sponsorer, fondmedel.

Vad är nästa steg?

Att sammanställa en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen som vi hoppas kunna lämna in i februari 2018. Läs mer om var projektet står i dag här:http://nenningesund.se/har-star-vi-i-dag/

Om jag som markägare berörs av projektet, kommer jag då att drabbas av några kostnader?

Nej. Däremot kan markägare notera det historiska uttrycket båtlänning (ibland kallat sjöviste) som innebär att den som bor angränsande till en kanal anses ha rätt till en ”urholkning” för båt i kanalen, ”utan att inkräkta på själva kanalen”.

Hur kan miljön påverkas?

Föreningen har genomfört en miljökonsekvensbeskrivning där alla tänkbara miljöaspekter har analyserats. Dess slutsats är att miljön inte kommer att påverkas nämnvärt. Förmodligen kommer genomströmningen mellan vikarna att förbättra vattenkvaliteten och därmed ge bättre förutsättningar för fisket.

Kommer sundet att innebära störande båttrafik i stor omfattning?

Endast små båtar kommer att kunna ta sej igenom trumman under landsvägen mot Södersvik. Fartbegränsningar kommer också att finnas för att minimera störande trafik. Det är svårt att uppskatta trafikens omfattning, men förmodligen blir den måttlig och endast aktuell under en begränsad del av sommaren.